Dzručnosti

yalta_800_800_0_0Youth Activization – Long Term Ambition 

Aktivizácia mládeže – dlhodobá ambícia


Obdobie medzinárodného projektu:
  • september 2015 – marec 2018
Koordinátor medzinárodného projektu: Partneri medzinárodnéhoprojektu:
  1. Slovinská asociácia zdravotne postihnutých študentov (DSIS)
  2. Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
Na projekte spolupracujú:
  1. Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici
  2. Nitrianske centrum dobrovoľníctva
  3. Prešovské dobrovoľnícke centrum
  4. Bratislavské dobrovoľnícke centrum.

DSC_0301___CopyProjekt je zameraný podporu a inklúziu nevidiacej a slabozrakej mládeže. Zámerom je zamedziť sociálnej izolácii nevidiacich a slabozrakých mladých ľudí a  rozšíriť ich  možnosti zapájania sa do neformálnych aktivít.

Úlohou Platformy je vyškoliť profesionálov a mladých dobrovoľníkov ÚNSS v manažmente dobrovoľníkov, publikovať manuály pre prácu s mladými dobrovoľníkmi a vytvoriť tandemy tímy mladých nevidiacich/ slabozrakých dobrovoľníkov s dobrovoľníkmi, ktorí nie sú zrakovo znevýhodnení.

Títo mladí ľudia budú roku 2016 vyškolení v oblastiach ako je práca s rovesníckou skupinou, tvorba a riadenie projektov, vedenie skupiny, manažment dobrovoľníkov, atď. Stanú sa z nich mladí lídri v oblasti integrácie ľudí so zrakovým postihnutím.

V období novembra 2016 – augusta 2017 budú v spolupráci so zrakovo znevýhodnenými ľuďmi realizovať série workshopov a aktivít zameraných na integráciu ľudí so zrakovým postihnutím.


logo_funded_by_Erasmus_